Protiv požarni sistemi

Sistemi dojave požara su neophodni ako postoji rizik od nastanka požara. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica.
Za rano otkrivanje požara koriste se detektor za dim i toplotu. 
Javljači požarakonvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požaramerenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote

Sve generisane informacije se prosleđuju do protivpožarne centrale koja vrši provjeru verodostojnosti signala. U slučaju potvrde kritične vrijednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene, putem telefonske dojave ili kombinovano.

Može se uraditi integracija provalnog i protivpožarnog sistema. Relejni izlaz sa požarne centrale se uvodi u alarmnu centralu na zonu koja je aktivna 24h. Po aktiviranju automatskih ili ručnih javljača biće aktivirana telefonska dojava putem koje se kontaktira zadati servis za monitoring ili profesionalna vatrograsna brigada geografski najbliža štićenom objektu..

Konvencionalne centrale
 se sastoje od određenog broja konvencionalnih zona.Jedna zona može sadržavati do 30 javljača požara ili ručnih javljača požara. U slučaju aktiviranja javljača požara, na centrali za dojavu požara javlja se signal alarma na liniji (zoni). Nije moguće sa centrale ustanoviti koji je javljač aktiviran i zato je poželjno ručne javljače požara spajati u zasebnu zonu.

Adresabilni sistemi
 za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara. Osim olakšanog testiranja ovi sistemi se odlikuju velikom fleksibilnošću i preciznošću detekcije požara. Kada kažemo da je sistem "adresabilan" to znači da svaki detektor u sistemu ima svoju individualnu adresu, tako da u slučaju požara imate preciznu informaciju koji je detektor u kojoj prostoriji aktiviran.
  
Recode d.o.o. u ponudi ima protiv požarne centrale (pp centrale), senzore, ručne javljače, detektore dima, optičke detektore, detektore plamena za adresabilne i konvencijalne sisteme dojave požara. Nudimo uslugu servisiranja vašeg sistema za detekciju i dojavu požara.